Minule jsem se rozepsal o tom, jak se staví dům svépomocí, ale nedostal jsem se k tomu, z čeho je posta­ven. Shrnuji, co jsme si vybrali a proč a případné poučení. Původně jsme uvažo­vali o dřevos­tavbě, ale od té jsme nakonec upustili. Především si myslím, že s nimi nemají čeští řemes­l­níci dosta­tečné zkuše­nosti, a ani nevím, ke komu bych si chodil pro radu. Jistěže chceme bydlet rychle, ale je tu i otázka velkých úspor na hrubé stavbě, na kterou si v případě cihel troufnu. V neposlední řadě je to otázka tepel­ného komfortu. Je sice krásné, že prostor rychle vytopíte, ale bude vám chybět tepelná akumu­lace; především v létě, kdy budete mít problém dům uchla­dit.

Hrubá stavba a izolace

Rozhodli jsme se tedy pro cihlu. Konkrétně pro POROTHERM 42,5 T Profi. Jedná se o broušenou cihlu a zdí se na lepidlo, takže spára je tenká, pouze kolem jednoho milimetru, což zjedno­dušuje a zpřesňuje stavbu a minima­li­zuje tepelné mosty. První šár vám zdarma založí a pak je to staveb­nice. Tato cihla je navíc výjimečná tím, že je vyplněná minerální vatou. Odpadne tedy práce se zatep­lením obvodového pláště a nebez­pečí toho, že fasáda bude měkká, náchylná na promáčknutí.

Střechu pocho­pi­telně sedlo­vou, nevím, proč se Češi zbláz­nili do valbové. A co na ni? Beton patří do základů a hlína na rakev. Podle mě se ale na vesnici hodí pálená taška, i když v našem případě nikoliv úplně obyčejná, vybrali jsme Tondach Figaro černou engobu v kombi­naci titan­zin­kového plechu na vikýře. A jak zatep­lit? Nejčas­těji se setkáte s mezik­ro­kevní izolací, která je ovšem náročná na detail a risku­jete, že vám střecha brzy shnije. Nadkro­kevní izolace je sice dražší, ale zato drží dřevo v suchu a izoluje i mosty nad krokvemi (a to i v létě). Navíc s PIR (polyi­zo­kya­nurátová pěna) deskami o tloušťce 16 cm dosáh­nete souči­ni­tele prostupu tepla hodnoty 0,14 W/m2. Minerální vaty by k tomu bylo zapotřebí zhruba dvojnásobné tloušťky. Jak byste to tam vůbec naskládali? Použili jsme řešení Bauder, oproti třeba Dektrade se jedná o samonosné desky, takže ušetříte za OSB desky. Cenu i s montáží jsem vypoč­ítal na přibližně 1 200 za metr čtvereční (hapruje mi tam plocha vikýřů).

Nedílnou součástí jakékoliv stavby, a to i dřevos­tavby, je beton. Až na výjimky jsem objed­nával beton z betonárky. Jednak v domácích podmín­kách nikdy nedosáh­nete takové kvality (i ten nejhorší beton z betonárky byl lepší než ten nejlepší beton, který jsem namíchal v míchač­ce), jednak si troufám říct, že uspoříte málo nebo nic, nemluvě o úsilí, které musíte výrobě věnovat a zajištění logis­tiky jednot­livých přísad. Zájemcům doporučuji si pročíst krátký článek, který se podrob­něji věnuje tématice výroby betonu. Až si budete objed­návat beton v betonárce, možná vám nebude jasné, co zname­nají čísla v jejich nabídce. Označují třídu pevnosti v tlaku (pevnost v tahu je zhruba desetinová).

Jedním z nejlepších vynálezů posled­ních let je montážní pěna. Vyplňuje stavební otvory, lepí a izoluje. Nechápu, jak se bez ní dřív stavělo.

Dispozice

Ještě poznámka k celkové dispo­zici domu. Všechno, co se půdorysně liší od čtverce, stojí čas a peníze nejen při stavbě, ale i při vytápění. Na druhou stranu má dům nějaký charak­ter, není to nudná kostka. U nás je to třeba rok obýváku, kde šlo výrazně ušetřit na práci se sloupem, speciálním průvlakem v panelu a hlavně za velká francouzská okna.

O sklepu jsme vůbec neuvažo­vali, nehledě na práci a náklady navíc. Víno bude v chlad­ničce ve špajzu a brambory nebo jablka máme možnost skladovat jinde. Zato jsme pláno­vali, kde umístit například zahradní nářadí, abychom si neprz­nili zahradu nějakou boudou.

Topení

Topení je velká kapitola, asi 15 % rozpočtu. Tepelné čerpadlo mi přijde jako velká inves­tice a techno­lo­gicky složitější. Na druhou stranu jen plynová přípojka stála, i po odečtení odkupu od RWE, asi 60 000 Kč. Doplnění o krb je spíš desig­nová záleži­tost než racionální rozhod­nutí. Chtěl jsem krbovou vložku s teplo­vodním výměníkem, ale celou sestavu by to nejen prodražilo, ale zkompli­ko­valo by to i samotné topení. Pravdou je, že plynový kotel a krb vyžadují oproti tepel­nému čerpadlu komín. Třebaže firma Schiedel vyrábí parádní zděné skládačky, i krásné nerezové kousky, a s techniky je dobrá domluva, takže komín byla vlastně radost.

V domě bude kombi­nace podla­hového topení a klasic­kých radiátorů. Po velkými skleněnými plochami bude někde hustěji navinuté podla­hové topení někde taková ta topná mřížka (fan-coil), aby se zabránilo rošení. Měl jsem za to, že musí být elektrická, ale lze napojit i na ústřední topení.

Klima­ti­zaci, ani přípravu na ni, jsme nedělali - v našich klima­tic­kých podmín­kách je to zbyteč­nost, navíc vopič­árna na fasádě a žrout elektřiny. Lze rozumně navrh­nout a dobře postavit dům, abyste se bez ní obešli.

Instalace

V elekt­roin­sta­laci není v podstatě co vymýšlet. Vhodné je připlatit si a nechat si zapojit nepovinnou přepěťovou ochranu. Pěkným vynálezem je proudový chránič; výrazně zlepšuje bezpeč­nost, sice budete v případě staršího vercajku častěji chodit nahazovat jističe, ale to není na škodu. Pěkný zlepšovák je schodišťový vypínač vedle postele v ložnici.

Víc nás zaměst­nalo rozmýšlení nad teplou vodou. Máme přípravu pro solární ohřev vody, ale zapojíme ho až budeme bydlet (ušetřené peníze budou dřív potřeba například na kuchyň). Lze požádat o dotace v programu Zelená úsporám. Ale je to nejisté, spousta úsilí a papírování pro málo peněz. Taková sportka s dražším lístkem a větší šancí na menší výhru. Ve spoji­tosti se solárem je vhodné zmínit, že pračka velkou část energie spotře­buje právě na ohřev vody. Lze tedy uvažovat o připo­jení rovnou k teplé vodě (neudělal jsem), i když ne každá pračka je k tomu uzpůsobená.

Ohřev teplé vody v domě rodičů má dvě obrovské vady, které jsem nehodlal opako­vat. Problém první: otočíte kohoutkem s teplou vodou a čekáte minutu, vyplýt­váte kýbl studené, než začne téct trochu teplá. Dnes se montují výrazně tenčí trubky, ale stejně je klíčové, jak dlouhé je vedení. Řešením je inteli­gentní cirku­lační čerpadlo (neběží nepřet­ržitě), které udržuje teplou vodu, takže je neustále okamžitě dostupná. Čerpadlo má příkon pouze 5 W a tepelnou ztrátu zdarma pokryje solární panel. Problém druhý - kolísavý tlak a tedy i teplota. Chvilku se sprchu­jete ve studené a za chvíli vás to skoro opaří. Na vině je malá expanzní nádoba. Její objem musí být dosta­tečný, nejlépe aby nautila po celou dobu sprchování nemusela sepnout.

V naší obci není čistička odpad­ních vod. Nechtěl jsem si pořizovat septik a draze platit jeho vyvážení a to si ještě musíte po pozemku nechat jezdit těžkou techniku. Domácí čistička odpad­ních vod má výhodu v tom, že k dešťové vodě máte další užitkovou vodu a to se na zahradě vždycky hodí. Dnes už nemusíte vypouštět přeby­tečnou vodu do vodního toku, ale lze vybudovat vsak, což je i méně administ­ra­tivně náročné.

Stropy

Velkým tématem a předmětem mnoha debat byly stropy. Archi­tekti vymys­leli variantu s filig­rány. Jedná se o prefab­rikáty o tloušťce 6 cm, které slouží jako ztracené bednění pro 14 cm nadbe­tonávky, do které přijde ještě horní a dolní železná výztuž (v mém případě asi 1,5 tu­ny). Kývnul jsem na to, protože jsme tak získali, oproti předpjatým dutinovým panelům Spiroll, monoli­tický strop (klasické panely, že se můžou v místě spáry hnout, takže se často stejně dělají sádro­kar­to­nové podhledy, jejichž cenu musíte připoč­ítat). Montáží a armováním, viz výkres, jsem strávil tři víkendy, během nichž jsem si trochu zanadával, ale teď jsem rád, že je to hotové. Stropy přišly zhruba na 1500 Kč za metr čtvereční (panely, beton, železo, stojky), ovšem bez práce a jeřábu (zajis­tila rodina). Miako systém by šlo nejspíš pořídit levněji, ale těžko byste vyřešili takové markýzi, co tam máme my.

Závěr

Třeba se vám shrnutí, co jsme si vybrali a proč, hodí jako vodítko pro vaše rozho­dování. Možná, že se mnou naopak v ničem nesou­hlasíte nebo jste úplně v jiné situaci. Zajímá-li vás pokrač­ování, dejte vědět v komen­tářích. Budeme se stěhovat nejdřív na jaře, čeká nás tedy dost práce, o které můžu psát. Nemluvě minimálně o dalším roku nezbyt­ných dodělávek, aby šlo nějak rozumně bydlet.