Garr Reynolds, autor knihy Prezen­tace a zen mě inspi­roval v mnohém. Mimo jiné svým článkem na blogu Personal Kaizen: 15 Tips for your conti­nuous improvement. Kaizen (改善) je termín z japonštiny a znamená zlepšení či změnu k lepšímu. V dnešní kvapné době chceme věci hned; instantní, nanejvýš zalít horkou vodou. Ale zlepšování je proces postupný. Krok za krokem, den za dnem, rok za rokem. Mnohdy bolí. Nemluvě o averzi naší společ­nosti k chybám. Japonci mají přísloví: „I opice padají ze stromů.“ My zase říkáme: „Chytří lidé dělají hloupé chyby.“ Ostatně nemusíme chodit až do Japon­ska. Antika nám dala slovo kalokagathia:

Ideál harmo­nic­kého souladu a vyváže­nosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti

(definice na wikipedia)

Malcolm Gladwell ve své knize Outliers: The Story of Success vysvět­luje v čem se liší skvělí muzikanti od těch dobrých. Na rozdíl od ostat­ních cvičili 10 000 hodin. Tolik úsilí můžete věnovat jen jedné činnosti, ale proč si neroz­šířit obzory a nevěnovat se i jiným oblas­tem? Jen tak, pro radost.

Lidé čtěte

Především čtěte. Cokoliv; belet­rii, litera­turu faktu, hlavně čtěte. Jinak budete nudní páprdové, se kterými si nebude o čem povídat. Tak dobře, cokoliv ne. Vyvarujte se novinám (deníku), dopřejte si odstupu od pěny dní a čtěte raději týdeník (dopo­ručuji Respekt). Chybí-li vám motivace, pořiďte si kindle nebo jinou elekt­ro­nickou čtečku a vrhněte se na dílo Karla Čapka, zdarma zveřej­nila Městká knihovna v Praze. Někoho může nakop­nout i to, že si povede čtenářský deník na goodreads.com.

Kdo má uši k slyšení, slyš

Pokud můžu, tak cestuji prostředky hromadné dopravy, kde si můžu číst. Pokud už musím jet autem, tak místo poslechu zběsilé hudební drama­turgie Českého rozhlasu (Radiožur­nál), sáhnu po záznamu jejich pořadu Toulky českou minulostí, inter­pre­tace knih Petra Hory - Hořejše. Historia magistra vitae.

Ať už jste věřící či nikoliv, tak těžko popřít, že evropská civili­zace stojí na křesťan­ských zákla­dech. Nehod­láte-li číst Bibli, třeba vás zláká audio záznam nového překladu Bible21 (zdarma).

Knihovna Univer­zity Tomáše Bati ve Zlíně poskytla zdarma audiok­nihu Tomáš Baťa: Úvahy a projevy, kterou namluvil Alfred Strejček. Ó jak byl Baťa pokro­kový a jak nám dnes chybí!

Kolik jazyků umíš

Znalost cizích jazyků se nehodí jen pro cestování, ale i k již zmíněné četbě. Pocho­pi­telně ne všechny knihy vyšly v českém překladu. Učení se cizím jazykům je přímo ukázková činnost osobního kaizenu. Lepší učit se pět minut denně než hodinu týdně. Pět minut hravě najdete, třeba při čekání na autobus. Jak je využít? Zopakujte si slovíčka napsaná na kartič­kách (metoda flashcard nebo ještě lépe, nainsta­lujte si na svůj chytrý telefon k tomuto účelu určenou aplikaci. Na iPhone doporučuji karatasi. Nejvíc se asi budete věnovat anglič­tině, že? Pravi­delně tedy navštěvujte perfektní, česky psaný web Help For English (grama­tika, slovíčka, testy, reálie). Navíc denně jedno nové frázové sloveso z publi­kace Really Learn 100 Phrasal Verbs.

Kreslení

Málokdo má horší krasopis a kreslí hůř než já. Nicméně jako vše ostatní je dáno cvikem. Jistě, budete polemi­zovat o talentu. Betty Edwards vede inten­zivní týdenní kurzy kreslení pro laiky. Pokrok, který prezen­tuje, je k neuvěření. Zkuše­nosti a návody shrnula v knize The New
Drawing on the Right Side of the Brain
. Funguje to. Přesvědčilo mě například cvičení, které obnášelo obkreslit (nikoliv však přes pauzák) Picassův portrét Stravinského. Nikdy bych nic takového nezvládl, ale úkol zněl jasně: otočte obraz vzhůru nohama. Nevnímáte, co kreslíte, a můžete se soustředit na negativní prostor.

Značně jedno­dušší, až dětsky naivní, je přístup ilust­rátora jménem Ed Ember­ley, který v brožurce Make a World dává návod k nakres­lení čehoko­liv. Stačí vám čtverec, kruh a trojúhel­ník. A ty umíte, ne?

Fotografování

Fotog­ra­fování se jistě neostýcháte tolik jako kreslení. Asi pro technickou část, která kdekoho tolik láká. Roman Pihan se na svém blogu velmi čtivě a srozu­mi­telně rozepsal o expozici. Články vyšly ve dvou knihách, Mistrov­ství práce se světlem a Mistrov­ství práce s DSLR, doplněných o krásné fotog­rafie na křídovém papíře.

Teď vás čeká ta těžší část, umělecká. Kompo­zice. A to je pravý kaizen. Nezabředávejte do diskuzí nad nejnovějšími objek­tivy, ale foťte. Chase Jarvis vydal knížečku fotog­rafií pořízených pouze iPhonem The Best Camera Is The One That’s With You. Nic vás neroz­pty­luje, se starým iPhonem nelze ani ostřit, prostě jen mačkáte spoušť. Také si dopřejte kompo­zič­ního cvičení s mobilním telefonem. Sledujte tvorbu profe­sionál­ních fotog­rafů a čtěte jejich knihy, pro začátek David DuChemin - V hledáčku fotografa.

Častým nešvarem a brzdou amatér­ských fotog­rafů je to, že fotí jen na dovolené a jen to co jim cvrnkne přes nos. Může tak vznik­nout zajímavá fotog­ra­fie, ale nechcete mít tento náhodný proces pod kontro­lou? Díky blogu Michala Fanty odcloneno.com jsem se donutil vzít fotoa­parát do ruky alespoň jednou za dva týdny a fotit témata, ke kterým bych se sám neodhod­lal. Zapojte se do našich fotomisí a plňte domácí úkoly.

Ať zazní hudba

Je krásné hudbu poslou­chat, ještě krásnější je hudbu vyluzo­vat. Dětem nevadí, že zpíváte a hrajete falešně, prostě si to užijte. Nevym­lou­vejte se na to, že dětem jde učení snadno. Máte oproti nim náskok v tom, co máte napos­loucháno. Je pro vás mnohem snazší porozumět hudební teorii, stupnicím a akordům. To bych býval na základce nevstřebal.

Kupte si libovolný hudební nástroj a naučte se na něj hrát. Třeba ukulele. Zahrajte první akord a děti se roztančí. Proč zrovna ukulele, kde a jak se na něj naučit, o tom se rozepíšu příště. Do té doby vás jistě navnadí Jake Shima­bu­kuro s písní While My Guitar Gently Weeps.

Sportem ku zdraví

Kaloka­gathia mluví o vyváže­nosti tělesné i duševní krásy. Mohu doporučit běh? Je to levný sport, potře­bu­jete pouze boty a ponožky (vybírejte ve specia­li­zo­vaném obchodě, například triexpert.cz). Navíc můžete běhat kdeko­liv, za každého počasí i ročního období. Kromě fyzické vytrva­losti posílíte rovněž (možná hlavně) svou vůli a otužíte tělo. Věnujte běhu alespoň půlho­diny týdně. Odpusťte si jeden díl vašeho oblíbeného seriálu a šup ven. Ano, slyším rodiče, kteří nemají čas kde brát. Předpok­ládám, že potomky učíte jezdit na kole. Spojte to s běžeckým trénin­kem, tempo budete mít podobné.

I pokud nehod­láte běžet maraton, můžete vycházet z příručky Jak uběhnout maraton za 100 dní, kterou sepsali a zdarma poskytli Miloš Škorpil a Miloš Čermák. Vyplňujte deníček na runkeeper.com. Můžete zde najít jak trénin­kové plány, tak parťáky a vzájemně se povzbuzovat.

Motto, kterého se můžete držet, napsal Miloslav Nevrlý v knize Karpatské hry: „Běh je králem dne, často tím jediným pořád­ným, co za celý den uděláš.“

TED

TED (Tech­no­logy, Enter­tainment, Design) je konfe­rence s heslem „myšlenky, které stojí za šíření“, kde přednáší zajímaví hosté z různých oblastí vědy, techniky, umění, kultury… TED je nevyč­er­pa­telná studnice inspi­race. Na inter­netu jsou zdarma k dispo­zici videozáz­namy, minimálně s anglic­kými titulky (využijte pro váš kaizen cizích jazyků), velkou část dobro­vol­níci přeložili i do češtiny. Přednášky jsou kratší než dvacet minut, nic co byste nestihli třeba u snídaně. Začít můžete s Barry Schwartz - Paradox volby nebo Ken Robinson říká: Školy ničí kreativitu

Počátek i konec

Krok za krokem, den za dnem, rok za rokem. Jen tak, pro radost. Bude mi ctí, pokud nějakou z činností mého osobního kaizenu přijmete za svoje. A co patří do vašeho osobního kaizenu?

Na závěr moudrost T.G. Masaryka:

Měříme život příliš jedno­stranně: podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom položi­vo­tem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.