Anita363 (CC BY-NC 2.0)

Je veřejným tajem­stvím, že se v Česku stáčejí tacho­metry. Někdo chytřejší kdysi řekl: “Nebojte se svých nepřátel, ale lhostej­ných, kteří svým nezájmem zapříč­i­nili veškeré zlo.” Nebuďme tedy lhostejní a něco s tím udělejme. Přináším svoji zkuše­nost, jak možné přetočení zjistit a co s tím udělat. Snad se vám podaří dotáh­nout to dál a přispět ke zlepšení situace.

Nemám o autoba­za­ris­tech valného mínění. D-Fens jde dokonce tak daleko, že je nazývá zmrdy. Na jeho blogu nalez­nete, mimo jiné, spoustu rad, jak se nenechat ošklivě napálit. Pak tu jsou politici, kteří vykři­kují, že je potřeba speciální zákon a do té doby, se na to máte jen koukat. To ovšem není pravda, jelikož Nejvyšší soud vydal právní větu sp. zn. 8 Tdo 728/2014, ve které říká, že se má stáčení tacho­metrů pohlížet jako na trestný čin podvodu podle § 209 trest­ního zákoníku.

Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.

Moje situace

Před pěti lety, mladý a blbý, jsem koupil čtyři roky starý osobní automobil Ford Fiesta se stavem tacho­metru 64 400 kilometrů. Nijak výrazně jsem se nespálil, ale některé opravy nasvědč­o­valy tomu, že udané kilometry nejspíš neodpovídají skuteč­nosti. Jak říkám, nekrvácel jsem, ale štvalo mě to z principu. Co jsem ale mohl dělat?

Proto jsem uvítal stránky kontrolatachometru.cz, které od letošního roku provo­zuje Minis­ter­stvo dopravy. Jistě, není to servis, jaký posky­tují na Novém Zélandu, ale jako první krok dobré! Po zadání čísla proto­kolu poslední technické kontroly dosta­nete seznam předchozích odečtů tacho­metrů jednot­livých technic­kých a evidenč­ních kontrol. Díky tomu jsem se dozvěděl, že na podzim roku 2007 byl zadán stav tacho­metru 171 000 km, tedy o více než 100 000 km více, než když jsem vůz kupoval. V databázi byl sice zmatek, protože o měsíc dřív je tam údaj 49 000 km. Nicméně podal jsem trestní oznámení na neznámého pacha­tele, ať to policie prověří.

Trestní oznámení

Sepsal jsem (v lednu) trestní oznámení a šel na policejní stanici, kde se policisté nesku­tečně dlouho zabývali ukradenou peněžen­kou. Tak jsem to vzdal a poslal doporučeně na státní zastu­pi­tel­ství. Tam si to předali jinému státnímu zastu­pi­tel­ství, příslušné posled­nímu místu prodeje vozu. V březnu si mě policisté v místě bydliště pozvali k výslechu (bylo možné si domluvit termín, který mi vyhovo­val). Vyšetřo­vatel se tvářil (respek­tive do telefonu zněl) nakvašeně, že je případ stejně nejspíš promlčen podle § 34 trestního zákoníku, ale že ho musí stejně prošetřit, protože se jedná o oznámení na neznámého pacha­tele. Jednak jsem neměl jak to dřív (zdarma) zjistit, jednak kdyby šlo o organi­zo­vanou skupinu, byla by promlčecí lhůta delší, jelikož za to je vyšší sazba.

V květnu mi přišlo usnesení, že policie věc odkládá, poněvadž muselo jít o písařskou chybu. Z usnesení ovšem nebylo jasné, jaké kroky provedli a navíc mi úplně změnili jméno, tak to vypadalo, že se na věc spíš vykašlali. V zákonné lhůtě 3 dnů jsem podal stížnost, kde jsem sepsal, co všechno mohli podniknout.

Tu státní zástupce v červnu zamítl s tím, že autobazar doložil kupní smlouvu, předchozí majitel si na nic nevzpomíná, leasin­gová společ­nost je v likvi­daci a proto­koly technic­kých stanic jsou skarto­vané. Rovněž pouka­zoval na podezřelou změnu tacho­metru v rámci jednoho měsíce.

Vlastní pátrání

Chápu, že je to starý případ a důkazy zavál čas, ale stejně mi to nedalo. Rozumně argumen­tují, že za měsíc není reálné, aby došlo ke změně o víc jak 100 000 km. Na druhou stranu vychází z předpok­ladu, že chybně je druhý údaj, nikoliv z možnosti, že špatně může být ten první. Ačkoliv 171 000 km za 4 roky je dost, není to nereálné, viz třeba nabídka leasin­gové společ­nosti Sixt.

Moje poslední stéblo byl zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tady musím státní správu pochválit. Veškeré žádosti byly vyřízeny výrazně dřív než v zákonné lhůtě 30 dnů, většinou sami do týdne volali. Jen v jednom případě po mě chtěli (neop­ráv­něně) elekt­ro­nický podpis, ale to si nechali rozmlu­vit. Začal jsem na Minis­ter­stvu dopravy. Bohužel tam nejsou originály, jen do databáze přepsané údaje z proto­kolů. Dostal jsem však od nich radu, ať se obrátím na odbor dopravy příslušného městského úřadu. Proto­koly o evidenční kontrole se tam totiž odevzdávají, neskar­tují a složka cestuje spolu s přehlášením vozidla. Takže proto­koly se jmény lidí (ty pocho­pi­telně neznám) jsem našel, sedí tam i špatné kilometry, ale tady šťastný příběh končí, jelikož, jestli jsem správně pochopil trestní řád, jsem vyčerpal opravné prostředky. Obnova řízení by se měla týkat trest­ního stíhání (druhé fáze trest­ního řízení po vznesení obviněn) a to není můj případ.

Závěr

Mrzí mě, že se nedozvím, jak to bylo. Jistě, mohlo jít o písařskou chybu, ale nebyly podnik­nuty veškeré kroky, které by to mohly potvrdit či vyvrátit. Potěšilo by mě, kdyby se mi podařilo tímto článkem vzbur­covat alespoň jednoho čtenáře, který si zkont­ro­luje tacho­metr a byl-li přetočený (což vám nepře­ji), tak se nenechá policií odbýt a dotáhne to snad až k pravo­moc­nému rozsudku. Česku by to prospělo.

Edit - 27. 8. 2015

Neviděl jsem již opravné prostředky, tak jsem alespoň napsal na Okresní státní zastu­pi­tel­ství, že by příště mohli hledat důkazy pořádně. Následně jsem obdržel dopis z Krajského státní zastu­pi­tel­ství, že jim byl můj e-mail podstoupen a vyhod­nocen jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Okres­ního státního zastu­pi­tel­ství, z něhož cituji:

Vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a zajištěným důkazům, a to i vzhledem k časovému odstupu od doby, kdy by mělo podle tvrzení podatele k zásahu do stavu najetých kilometrů, tedy do tachometru v předmětném vozidle dojít, lze podle mínění státního zástupce Krajského státní zastupitelství v Praze dále důvodně konstatovat praktickou neprokazatelnost případného protiprávního jednání konkrétně ustanovené osobě, která by se takto měla vědomě a úmyslně podvodným způsobem na podateli obohatit...

Související