Chybami se člověk učí, ale není nutné opakovat chyby po jiných. Postavte se proto na ramena pionýrů slepých uliček. Násle­duje několik názor­ných ukázek, na kterých můžete stavět.

Dobrý den, pane továrníku

Nevím, zda za to může víc ono nešťastné lpění na titulech a funkcích nebo Peter Princip. Nic proti dokumen­ta­ris­tům, jsou potřeba, nicméně vidí zpět. Pokud ovšem jsou zváni archi­tekty či analy­tiky, musí umět dávat odpovědi na otázky, které míří dopředu, respek­tive do stran.

Neříkám tak ani tak, ale uvidíte, že na má slova jednou dojde

Vybrat schop­ného projekťáka či jiného manažera a lídra (ačkoliv lídr není manažer a dirigent není metronom) je ještě o řád obtížnější úloha, než vybrat schop­ného programátora.

Pin Sun a Sun-c´ v knize Umění války píší o vadách vojevůdce:

Co se týče proher (vad) vojevůdce:

První: je neschopný, avšak je přesvědčen o svých schopnostech.
Druhá: domýšlivost.
Třetí: bažení po hodnostech.
Čtvrtá: lačnost po majetku.

Šestá: lehkovážnost.
Sedmá: hloupost.
Osmá: nedostatek odvahy.
Devátá: odvaha se slabostí.
Desátá: nespolehlivost.

Čtrnáctá: nerozhodnost
Patnáctá: pomalost.
Šestnáctá: lhostejnost.
Sedmnáctá: útlak.
Osmnáctá: krutost.
Devatenáctá: sobeckost.
Dvacátá: působení zmatku.

Je-li proher (vad) mnoho, bude mnoho ztrát.
Má-li vojevůdce jedinou z těchto chyb, dav se nepod­volí. Je-li postižen dvěma z nich, bude vojsku chybět pořádek. Má-li tři z nich, lidé jemu podřízení ho opustí. Má-li čtyři z nich, postihne neštěstí celou zemi.

Jako jedna z největších chyb mi přijde právě nerozhodnost. Ostatně Joe Simpson ve filmu Touching the Void (Pád do ticha), nejlepším horole­zeckém filmu jaký jsem viděl, založeném na skutečné události, léta po jehož zhléd­nutí mě ještě teď mrazí v zádech, říká: „Člověk si musí vybrat. Musíte udělat rozhod­nutí, i kdyby bylo špatné. Víte, když se neroz­hod­nete, jste v háji.“

Vize, dejte mi někdo vizi

S neroz­hod­ností úzce souvisí chybějící vize. @AnnaHomolkova upozor­nila na twitteru na jedno japonské přísloví: „Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou.”

Kamarádi moji, bolejí mě nohy

Scrum už dorazil i do korporací. Již na stand-up mítinku snadno poznáte, jak jim to (ne)fun­guje. Všichni repor­tují manaže­rovi, nikoliv sobě navzájem. Nikdo se na něj netěší, takže když tam manažer není, stand-up se nekoná. Zabíhá se do detailů, mítink se neúměrně natahuje, lidé začínají posedávat po stolech.

Stavební inženýrství

Ve spoustě věcech se stavební inženýr­ství od toho softwa­rového liší, něco mají naopak společ­ného. Chci se tématu věnovat v samos­tatném článku. Stavební inženýr­ství je například ve výhodě v tom, že tvoří něco hmotného, výsledek roste před očima. Zbystřím, vidím-li „dispeč­era“ rozdělujícího práci. Pokud jste se vyskytli u někoho, kdo stavěl svépo­mocí, viděli jste, že je lidem jasné, co mají dělat, aniž by se na to pořád ptali.

Zasedací pořádek

Dejte si tu práci najít programátory, kteří jsou dokonce komuni­ka­tivní, ale rozsaďte je. A nemusí to být ani na druhý konec budovy. Stačí, když mezi nimi, ale i ostat­ními (tester, kodér, analy­tik, manažer…), měla být jakkoliv malá překážka (např. kuchyňka), která znamená, že se musí zvednout, aby se na něco mohli zeptat. Výsledek si předs­tavte za domácí úkol.

Prohlášení

Případná podob­nost se žijícími lidmi či skuteč­nými projekty je čistě náhodná.