Na vojně jsem nebyl, protože se mě už povinná vojenská služba naštěstí netýkala. Ale Českos­lo­venské lidové armádě, respek­tive její přímé násle­dov­nici, bych se vyhýbal, jak by to jen šlo. Na druhou stranu uvažuji o vstupu do Aktiv­ních záloh AČR, ale to je na jiné povídání. Ovšem to nic nemění na tom, že váleč­nictví je staré řemeslo a firmy se mají od armády lecčemus přiučit. Ostatně kniha Umění války od Pin Sun a Sun-c ze 6. století př.n.l. je stále aktuální. Bližší vám však asi bude kniha Corps Business: The 30 Manage­ment Principles of the U.S. Marines (David H. Freedman), ze které vytahuji několik faktů doplněné o vlastní postřehy.

Mariňáci (oficiálně Námořní pěchota Spojených států amerických) jsou Hollywoodem většinou adorováni. Kromě několika málo výjimek jako například ve filmu Full Metal Jacket (Stanley Kubrick), kde jsou vykres­lení jako psycho­pati. Jak na to reago­vali? Chtěli ukázky z filmu použít ve výukových materiálech, ale nedostali svolení. Dnešní mariňáci jsou prý ve srovnání s těmi z Války ve Vietnamu jako noc a den. Dnešní vojáci jsou inteli­gent­nější, s lepším vzděláním, s méně discip­linár­ními prohřešky a jiným přístu­pem. Pro zajíma­vost, fyzic­kému tréninku se věnují jen tři hodiny týdně.

Tým

Tým sem, tým tam. V byznysu je to takový vyprázd­něný termín, ale co skutečně znamená?

Nemůžete porozumět podřízeným, dokud nevíte něco o jejich partne­rech, dětech nebo v případě mladších kolegů o jejich rodič­ích, souro­zen­cích a prarodičích.

Takový malý test:

 1. Napište celá jména svých podřízených (pokud nemáte, tak kolegů)
 2. Jejich věk
 3. Kdy mají narozeniny (stačí měsíc)
 4. Co studovali za školu
 5. Jejich hlavní koníček
 6. Jméno manželky (přítelkyně)
 7. Jména a věk dětí
 8. Kde bydlí (trefili byste k nim domů až je povezete podnapilé z večírku?)
 9. Zdravotní stav
 10. Kam pojedou na dovolenou

Věděli jste odpověď u všech podřízených (kolegů) alespoň na 8 z 10 otázek?

Když během Války ve Vietnamu utrpěl oddíl deseti mužů ztráty, tak byl rychle doplněn do plného počtu. Dnes přiznávají, že to byla chyba. Dnes bojují do té doby, co jsou akces­chopní a až v případě těžkých ztrát je oddíl stažen. Pro nás poučení: nepoč­ítejme v člověkoměsících a nedoplňujme týmy.

Chcete-li poznat sílu organi­zace, odeberte klíčového lídra a sledujte, co se stane.

Rezer­visti u mariňáků mají stejnou uniformu jako řadoví vojáci, jsou od sebe k neroze­znání. Jak můžete hlásat něco o týmu, když rozlišu­jete (nejen vizuálně) zaměst­nance a kontraktory?

Management

Pravidlo tří říká, že každý mariňák by měl mít na starosti tři věci. Ohledně organi­zační struk­tury má desátník na starost střelecký tým tří mužů (fire­team), seržant družstvo (squad) složené ze tří střelec­kých týmů a kapitán četu tří družstev a tak dále až po generála. Kolik přímých podřízených (mezi jimi a vámi není další manager) máte vy, kolik váš nadřízený? Zvládáte to efektivně?

Obvykle při misi zadává důstojník tři sady rozkazů, každé jednotce jeden. Každá mise má defino­vaný koncový stav (může zastřešit všechny tři rozka­zy). A je určeno, který rozkaz je hlavní cílem. To pomáhá vyhnout se situaci, kdy sice děláte svou práci, ale firma jako taková selhává.

My civilisti v mírových časech zapomínáme, že velitel může být zabit či převelen.

Když zadáváte práci, říkejte lidem co mají dělat, ne jak to mají dělat. Na druhou stranu žádejte, aby vám neříkali, co je rozbité, ale jak to spravit.

Velitel družstva (cca 12 mužů) má inten­zivní pětitýdenní kurz zahrnující psaní, navigaci městské bitvy, trans­port raněných, zaměření náletu nebo dělos­tře­lec­kého útoku, průzkum cizích kultur, evakuace, výcvik ve zbrani a vybavení se kterými operuje četa. Jakým školením prošel váš manažer, který má pod sebou 12 lidí?

Schop­nost udržet svižné tempo záleží na ochotě delegovat pravo­moci do předních linií.

Nejlepší vojáci jsou takoví, kteří poslou­chají rozkazy shora, ale nejsou na rozka­zech závislí.

Komunikace

Pamatujte, že první hlášení není nikdy tak dobré ani špatné jako to, co se ve skuteč­nosti děje. Nebo vám snad ještě nestalo, že by nadřízený na základě jedné špatné zprávy snažil horentně něco hasit, ale spíš přidělal problémy?

Mariňáci mají neustále na mysli otázky:

 • Co vím?
 • Kdo to potřebuje vědět?
 • Už jsem jim to řekl?

Chovají se takhle zaměst­nanci nebo snad firma podobné infor­mace nepotřebuje?

Pravidla a plánování

Nejspíš se častěji setkáváte s přístupem nedělej to, dokud ti někdo neřekne, že můžeš než s dělej to, dokud ti někdo neřekne, že nemůžeš.

Pozor na příliš detailní plán. Nezáleží na tom, jak moc se připra­vu­jete, stejně se to v poli vyvine jinak.

McDonald je známý svými procesy a pravidly. Ale co udělají pracov­níci v případě, který nejde na pravidla napaso­vat? Bezdo­movec si objedná poloviční kafe za poloviční cenu; zákazník potře­buje vědět, zda je v salátu nějaký živoč­išný produkt atd. Řešením není přidat pravidla. Pravidla sama jsou ten problém.

Nemůžete selhat, pokud se nepřes­ta­nete snažit. Jednej teď, omlouvej se potom.

Být přesvědč­ený, že se nemůže nic pokazit je jasná přivolání toho, aby se to pokazilo. Mějte vždy připra­vený nouzový (ústu­pový) plán.

Závěr

Nemusíte se hned hlásit do armády, ale zkuste se nad zmíněnými principy zamys­let. Dávají vám smysl nebo huhláte něco o zelených mozcích? Podělte se v komen­tářích o své zkuše­nosti. Co z toho jste v praxi viděli, chtěli vidět či naopak vidět vůbec nechtěli?

[Hodnosti a jednotky jsem podle nejlepšího vědomí a svědomí překládal pomocí české wikipe­die, ale asi nelze najít přesné ekviva­lenty k české armádě.]