Miluju učení. Na základní škole jsem dostával vesměs jedničky, ale učení pro mě nikdy nebylo sbírání známek. Rád bych se považoval za renesanč­ního člověka, ale doba polyhis­torů dávno minula a již drahnou dobu není v silách jediného smrtel­níka načerpat veškeré vědění lidstva. To ovšem nijak nebrání osobnímu kaizenu, drobným každo­denním krůčkům za vzděláním.

Moderní techno­logie odbourávají překážky. Nelze se více vymlouvat na to, že jsem nevyces­toval a že české vysoké školství je takové a makové. Z pohodlí obývacího pokoje, kavárny či vlakového kupé lze díky coursera.org zdarma navštěvovat přednášky renomo­vaných zahra­nič­ních univerzit jako MIT, Yale, Barklee, Princeton a desítek dalších. Nejedná se přitom jen o technické předměty, ale i ekono­mii, biolo­gii, právo a mnohé další.

O projektu coursera.org jsem se dozvěděl před dvěma lety na serveru root.cz v seriálu Bezpeč­nostní střípky (dnes Postřehy z bezpečnosti), kde upozorňo­vali na kurz kryptografie na Stanfor­dově univerzitě. Okamžitě jsem se přihlásil. V samém nadšení jsem si zapsal i kurz Game Theory, ale oboje současně nešlo rozumě zvlád­nout. Nicméně na jeden kurz stačíte, i když máte práci a rodinu s dětmi.

Videozáznam z přednášek je v drtivé většině v anglič­tině jak na youtube kanálu, tak ke stažení ke sledování offline, v tom případě se můžete dívat i s anglic­kými titulky. Myslím, že anglič­tiny není třeba se bát. Výklad si můžete kdykoliv zasta­vit, projít si slajdy a případné nejas­nosti či dotazy probrat na fóru. To je přehledně organi­zo­vané do kategorií, vláken a jednot­livým příspěvkům můžete udělovat kladné či záporné hlasy, což pomůže vypích­nout to podstatné. O trochu víc se můžete s anglič­tinu zapotit u zadání úloh, ale berte to jako přípravu na zaměstnání

Vyhovuje mi systém průběžného testování, ne že se celý semestr válíte a na konci se na vás všechno nahrne. Předpok­ládán, že násle­dující popis se může lišit kurz od kurzu, ale obvykle po každém týdnu násle­duje test a úloha, které musíte splnit do začátku příštího týdne. Jasný termín, který když nedod­ržíte, tak máte ještě chvíli šanci na 50 % hodno­cení a pak nic. Respek­tive máte několik málo (pět) tzv. “late days” díky kterým můžete termín posunout. Myšleno kdybyste byli během kurzu třeba na cestách. Na tyto testy máte někdy neome­zený někdy omezený počet pokusů (přib­ližně tři), ale počítá se vám ten nejlepší. Můžete se setkat s testy z většího celku nebo i se závěrečným testem, ty byly na čas.

K žádnému kurzu jsem nepotře­boval kupovat učebnici. Vystačil jsem si s materiály od vyučujícího a pocho­pi­telně s internetem.

Certifikát

Kurzy jsou zdarma, ale pokud chcete obdržet certi­fikát, musíte si připla­tit. Při vyplňování testu je biomet­ricky ověřena vaše identita. Je vyžadována kopie dokladu, nicméně pouze jednou na začátku. A pak pokaždé fotog­rafii obličeje přes webka­meru (funguje dobře i za horších světel­ných podmínek; to se hodí, když se učíme po večerech, že?). V neposlední řadě se ověřuje vaše psaní na kláves­nici. Podrob­nosti v článku Coursera Announces Details for Selling Certi­fi­cates and Verifying Identities.

Cryptography I

Obsahem kurzu Cryptog­raphy I byla teorie proto­kolů včetně blokové i proudové šifry, integ­rity zpráv, hashování a veřej­ných klíčů. Kryptog­rafie je kopec matema­tiky, takže to bylo šest perných týdnů. Kurz byl v roce 2012 původně pláno­vaný s testy z teorie i s praktic­kými úlohami k progra­mování. Tomu odpovídala zátěž sedm hodin týdně. To ne každý zvládne, takže certi­fikát nakonec rozdělili na dvě úrovně. Já jsem stíhal jen teorii. Zkusil jsem si jednu úlohu naprog­ra­mo­vat, ale zbytek bych časově nezvládl. Mimocho­dem, Java na kryptog­ra­fické úlohy není ta nejlepší volba, ostatně sám přednášející Dan Boneh měl ukázky v Pythonu.

Human-Computer Interaction

O user experience (UX) se dnes píše velmi často a alespoň základní ponětí by o něm měl mít každý programátor. Sice jsem psal, že nepotře­bu­jete UX, ale zdravý rozum, ovšem jestliže jste si v daném oboru doposud nic nenas­tu­do­vali, můžu vám doporučit právě kurz Human-Com­puter Interaction, kde se dozvíte o proto­ty­pech, wirefra­mech a uživa­tel­ském testování. Stejně jako v kurzu Cryptog­raphy jsem v roce 2012 absol­voval pouze teore­tickou část. Kdo chtěl, mohl případně splnit i praktické úlohy.

Computing for Data Analysis

Pod názvem Compu­ting for Data Analysis se skrývá úvod do jazyka R. Ačkoliv ho nepotře­buji ke své práci, beru to jako rozšíření obzorů. Připlatil jsem si za vydání certi­fikátu 49 dolarů (cca 1000 korun). Kurz Compu­ting for Data Analysis povinně vyžaduje splnění praktic­kých úloh, na druhou stranu trvá jen čtyři týdny.

Neměl jsem ve škole statis­tiku. Pro samos­tatný kurz ji však nepotře­bu­jete znát, stačí vám selský rozum, ale příště si nejspíš doplním znalosti v kurzu Data Analysis.

Co se praktic­kých úloh týče, dostali jsme vstupní data, testo­vací skript a pár ukázkových výstupů. Výsledné soubory se nejprve ručně nahrávali do systému, následně pak skript upravili tak, že se sám přímo připo­joval na server. Na praktické úlohy byl neome­zený počet pokusů.

Python

Delší dobu si říkám, že bych se měl pořádně naučit Python, tak jsem si s radostí zapsal kurz Programming for Every­body (Python), ale záhy mě to zklamalo. Narazil jsem totiž na limit konceptu Coursera. Nezkoumal jsem všechny kurzy, ale přijde mi, že jsou určeny pro undergraduate studenty, ekviva­lent našeho bakalářs­kého programu, tedy pro ty, kteří o dané věci téměř nic neví. Umíte-li progra­mo­vat, ale neumíte Python, tak tento kurz není pro vás.

Rovněž mě zklamalo, že vyučují Python 2, ačkoliv verze 3 byla vydána již v roce 2008.

Netechnické kurzy

Ale pozor, ať se z nás nestanou fachi­dioti! Je potřeba si rozšiřovat vzdělání všeobecně. Pokud vám třeba chybí formální vzdělání v hudební nauce, tak doporučuji kurz Funda­men­tals of Music Theory. Osobně mám na seznamu ještě Jazz Improvisation a Songwriting (oboje učí Berklee College of Music).

Závěr

Kurzy na coursera.org lze zvlád­nout. Můžete si snad dovolit sedět na zadku, sledovat televizi a dál se nevzdělávat? Stačí nepatrně opustit svou komfortní zónu, na pár týdnů zabejčit a přiučit se něco nového. Těším se, že v nějakém dalším kurzu budeme spolužáky.

Související články