Freedi­ving, apnea či potápění na nádech, různé názvy pro totéž. Jde o sport, při kterém se využívá pouze poten­ciálu lidského těla, takže žádný stlačený vzduch s sebou pod hladinu.

Absol­voval jsem kurz Dana Exnera, během kterého v nás pomocí různých cvičení probu­dili potápěcí reflex savců. Jde o zpoma­lení metabo­lismu vyvolaného hydros­ta­tickým tlakem, zadržením dechu a vnímáním vody na oblič­eji. Skutečně to funguje! Po týdenním tréninku jsem vydržel pod vodou 4 minuty a 2 vteřiny a potopil jsem se do 27 metrů.

Takovéhoto, i lepšího výsledku, může dosáh­nout každý zdravý člověk. Podstatné je, že nezáleží ani tak na fyzické kondici, pohlaví ani věku, ale na schop­nosti umět se maximálně uvolnit a odsunout signály prodloužené míchy, která vás rytmicky nutí se nadech­nout, ačkoliv ještě nepotře­bu­jete. Jde o kontrakce bránice vyvolané zvyšujícím se obsahem oxidu uhlič­itého v těle.

FAQ

Nejčas­tějším prvním dojmem bývá zděšení: „Vždyť po 5 minutách bez kyslíku odumírá mozek!“ Nutno rozlišovat zástavu srdeč­ního oběhu, při kterém tato školní poučka platí, od cíleného zadržení dechu. Při tom totiž tělu zpomalíte metabo­lismus a na nedostatek kyslíku ho připravíte. S tím souvisí obrané mecha­nismy těla.

Blackout

Mozek je velkým konzu­mentem kyslíku a zároveň velmi důležitým orgánem. Při nedostatku kyslíku vypne vědomí. Není se čeho bát. Za prvé v potápění platí zásada: „Nikdy se nepotápěj sám!“, tudíž buddy (parťák) během několika vteřin zasáhne (bez následků vydržíte v tomto úsporném režimu řádově minuty): sundá postiženému masku a foukne mu na obličej, následně se potápěč okamžitě probere. Za druhé k těmto stavům nedochází v hloub­kách, ale na hladině nebo ve velmi malých hloub­kách. Za třetí, při blackoutu se nikdy nenapi­jete vody, protože potápěcí reflex drží uzavřenou hrtanovou příklopku (epiglotis).

Na násle­dujícím videu vidíte, jak blackout vypadá. Povšim­něte si, že buddy neumí dávat první pomoc, teprve až když mu to všichni poradí, tak mu foukne do oblič­eje. Vypadá to strašlivě, ale všichni si blackout pochva­lují jako příjemný zážitek.

Samba

Je stav, kdy mozek neví, zda už vypnout vědomí či ne. Proje­vuje se nervosva­lovými křečemi (odpo­jení koster­ního svalstva), vypadající jako tanec, odtud název samba.

Vyrovnávání tlaku

Stejně jako při příst­ro­jovém potápění je nutné během ponoru vyrov­návat tlak v zejména v Eusta­chově trubici (známý tlak na ušní bubínky proje­vující se třeba i v letadle či ve výtahu). Vše je ovšem při freedi­vingu ztíženo tím, že se jednak potápíte hlavou dolů, jednak se vám snižuje objem vzduchu v plicích (ve 30 metrech na pouhou čtvrti­nu). Osobní rekordy frekven­tantů kurzu se nezas­ta­vují na tom, že by neupla­vali větší vzdále­nost, ale už se nepoperou s tlakem.

Přínos kurzu

Nevím o sportu, kde byste udělali za týden takovýto pokrok. V mém případě jde o zdvoj­náso­bení času, po který jsem schopný zadržet dech a ztroj­náso­bení dosažené hloubky. Ovšem na 3 až 5 minuty bez dechu se můžete dostat, i když jste potápění na nádech nikdy nezkoušeli. Důležitá však nejsou čísla, ale pocity. Vyzkoušíte si, jaký je poten­ciál vašeho těla. Celkově se zklid­níte, protože zjistíte, kde máte své hranice. Pak se v klidu potopíte do deseti metrů, kde si přes minutu budete vychut­návat podmořský život a mozek vás nebude stresovat tím, že se musíte vynořit a nadech­nout. Stanete se pány situace. Je to naprosto fasci­nující zážitek, doporučuji vyzkoušet. Někdy pojedu zase, ale rozhodně ne do Chorvatska (ovšem to vydá na samos­tatný příspěvek), ale do Egypta.

Osobní pokrok během kurzu

Související