• Volby

  Nad tímto příspěvkem přemýšlím snad po každých volbách, a protože se blíží další, pro nás důležité parla­mentní volby, je čas ho konečně sepsat. Moje hlavní rozča­rování neplyne z toho, koho lidi volí (i když to také), ale hlavně z toho, jak málo chodí k volbám. Jsou lidé, kteří se mi přímo chlubili, že k volbám nechodí a jsou na to hrdí. V Toulkách českou minulostí (myslím, že díl 1105) zaznělo:

  …my si totiž nedove­deme vysvět­lit, proč davy nevzdělaných dělníků vycházely do ulic, aby se domohly nikoliv vyšší mzdy, ale voleb­ního práva. Přitom se často střetávaly s orgány státní moci, která v několika přípa­dech použila i střelné zbraně.

 • Nechte kouzlo zmizet

  Robert C. Martin (Uncle Bob) svolil k překladu svého článku Make the Magic go away (z roku 2015).

  Díval jsem se na rxJava. Jde o pěkný malý framework, který pomáhá vytvářet a spravovat obser­very. Zdá se, že filozofií návrhu je, že vše může být pozorováno, vše tudíž může být spravováno callbacky.

  To je samozřejmě velmi stará myšlenka, které se datuje už pro data flow jazyky, funkcionální a jiné dekla­ra­tivní jazyky. Tato myšlenka měla dokonze dozvuk v pozdních 90. letech, kdy byla poprvé vydána kniha GOF. Ti z vás, kteří v té době progra­mo­vali, si možná pamatu­jete, že několik měsíců si každý myslel, že návrhový vzor observer je tak úžasný. Viděli jsme mnoho špatných návrhů posta­vených nad obser­ve­rem. Pak se to zasta­vilo, protože takový návrh byl příliš nepřímý. Kód bylo obtížné debugo­vat. (Testoval to někdo?)

  Neříkám, že rxJava je špatný nápad. Jak říkám, vypadá celkem pěkně. Jen že to není úplně nová myšlenka. Ostatně co je?

 • Energetická náročnost rodinného domu

  Jedna věc je dům postavit a druhá zapla­tit. A to nejen hypotéku, ale i energie. Máte předs­tavu, kolik stojí vaše domác­nost na energiích? Já si vše každý měsíc zapisuju. Pokusil jsem se z čísel něco spočítat. Pokud právě uvažu­jete o vlastním bydlení a propoč­ítáváte návrat­nost inves­tice nebo se jen chcete porov­nat, jak umíte hospo­dařit, tak by vás to mohlo zajímat,

 • Pull request verifier

  Koukám, že už je to čtyři roky, co jsem se tu zamýšlel nad tím, že mi chybí code review. Od té doby jsem se já i náš obor trochu posunuli. Se Softwa­rovým Samurajem jsme používali branch-by-feature (i když už pak nedopsal, že jsme to později vylepšili o plugin hg-flow). K dokona­losti chybělo pár drobností. Dost věcí z code review checklistu jsme kontro­lo­vali manuálně, jako například formátování, pokrytí testy či postřehy, které by odhalila statická analýza kódu (PMD, FindBugs…). Je to otravné a vyčer­pávající, takže už se tolik nesou­středíte na věci jako design, logování atd. Navíc build běžel až nad develop větví, takže se mohlo stát, že jste sice krásně schválili pull request, ale ten po zamergování shodil build. Jak to vylepšit?

 • Proč stojí objektové programování za starou belu

  Překlad článku Why OO Sucks, který napsal Joe Armstrong. S jeho laskavým svolením jsem text přeložil do češtiny (překlad uvolňuji pod licencí Creative Commons by-nc-sa).

  Když mi poprvé předs­ta­vili myšlenku OOP (objek­tově orien­to­vané progra­mování), tak jsem byl skeptický, ale nevěděl jsem proč. Prostě jsem jen cítil, že je to špatně. OOP se stalo velmi populárním (později vysvětlím proč) a jeho kritika byla něco jako klení v kostele. OOP se stalo něčím, co každý slušný jazyk musel mít.

 • Funkční specifikace bezbolestně – Část čtvrtá: tipy

  Překlad článku Painless Functional Speci­ca­tions – Part 4: Tips, jednoho ze série článků o psaní speci­fi­kace, který napsal Joel Spolsky (mimo jiné spolu­autor stackoverflow.com) již v roce 2000 a až na pár technic­kých nástrojů jako kdyby ho psal dneska. S jeho laskavým svolením jsem text přeložil do češtiny (překlad uvolňuji pod licencí Creative Commons by-nc-sa).

 • Statický web s Jekyll

  Tento blog píšu už nějakých deset let. Tenkrát sice už existoval WordP­ress, ale z nějakého důvodu jsem zvolil redakční systém Nucleus, který už je dnes úplně mrtvý. Divím se, že mi za ta léta blog nikdo nehac­knul (nebo o tom alespoň nevím). S příchodem Let’s Encrypt jsem si říkal, že by kovářova kobyla nemusela chodit bosa a že bych taky mohl přejít na https, ale nechtělo se mi šťourat v PHP. Jednou jsem narazil na deset nejlepších static­kých generátorů stránek, na nějakou dobu jsem si odkaz založil a nakonec se rozhodl do toho říznout. Takže tento blog je dnes staticky genero­vaný pomocí Jekyll a hosto­vaný na CDN Netlify.

 • Pravidlo 30 – kdy jsou metoda, třída nebo subsystém příliš velké

  V code review jsem připomín­koval stořád­kovou metodu, která mi přišla příliš dlouhá. Hranice může být otázkou osobního vkusu, tak jsem hledal zdroje, čím bych svůj názor podpořil. Narazil jsem přitom na článek Rule of 30 – When is a method, class or subsystem too big?, který napsal Jim Bird. S laskavým svolením autora jsem článek přeložil.

  4. prosince 2012

  Lidé, kterým záleží na psaní dobrého kódu, neustále kladou otázku: „Jaká je správná velikost metody, funkce, třídy, balíčku nebo jiného kusu kódu? Od určité chvíle může být kód příliš velký na to pořádně ho pochopit – ale jak velké je příliš velké?“

 • Monitoring

  U zákaz­níka jsme měli nasazené řešení (sestávající se z několika málo desítek kompo­nent), ke kterému jsme posky­to­vali second level support. Selhání byť jediné kompo­nenty mohlo způsobit zasta­vení celé produkce. Identi­fi­kace toho, která kompo­nenta zapříč­i­nila výpadek, bylo zbytečně zdlou­havé. Nehledě k tomu, že jsme nedokázali problémy dosta­tečně předvídat. Zákazník zcela logicky začal požadovat monitoring celého řešení.

  Velkou část minulého roku jsem tak strávil s monitorin­gem. Nepovažuji se v dané proble­ma­tice za odbor­níka (podle kompe­tenční matice bych to viděl tak na n2), ale minimálně si chci napsat pár poznámek pro sebe, abych vše nezapom­něl. Měl jsem zahrnout monito­rování do Joel Test 2.0, protože si dnes už nedokážu předs­tavit provo­zovat komplexní systém bez monitoringu.

  Chci se nejprve obecně věnovat proble­ma­tice monitoringu a pak konkrétní imple­men­taci a to Nagios, respek­tive Eyes of Network, které nad Nagiosem staví.

 • Kódující architekt

  Napsal jsem a přeložil několik článků o stárnutí programátorů a změně jejich pozice. Završím to pohledem na kódujícího archi­tekta. Zatímco v článku Technický lídr si zoufám, že jednou z nejtěžších voleb technické hvězdy, ze které se stává lídr, je ztráta kontaktu s nejnovější technologií, tak kniha Software Archi­tec­ture for Develo­pers (Simon Brown) mi dává určitou naději. Podle autora je softwa­rový archi­tekt technická kariéra.

subscribe via RSS